مرحله ۱ از ۲ - اطلاعات اولیه

۵۰%
  • اختیاری

مدارک احراز سکونت

( برای احراز سکونت ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است )

  • ·سند ملکی مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
  • ·اجاره نامه همراه با کد رهگیری محل مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
  • ·جواز کسب معتبر به نام مالک خودرو
  • ·گواهی اشتغال به تحصیل فرزند مالک خودرو که به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد
  • ·معرفی نامه از محل کارگزینی همراه با دفترچه بیمه معتبر
  • ·ارائه سند ملکی یا اجاره نامه به نام همسر مالک خودرو + قبض اب یا برق یا گاز