مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

441/128/000

اقساط

12 تا 36 ماه

( هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   60/663/918   

 24 ماه   33/034/379

36 ماه  23/921/751

48 ماه  19/437/202

48 ماه  16/802/628

 

قیمت نقد

1/102/820/000

بالا