مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7

 مدل 1401

30 %

پیش پرداخت

(تومان)

337/440/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   72/185/159   

 24 ماه   39/308/241

36 ماه  28/464/950

48 ماه  23/128/700

60 ماه  19/993/769

قیمت نقد

1/124/800/000

بالا