مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

441/128/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   61/160/980   

 24 ماه   33/526/128

36 ماه   24/420/478

48 ماه   19/945/878

60 ماه   17/322/326

قیمت نقد

1/102/820/000

بالا