شرایط فروش آریزو ۵ FL

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 FL

 مدل 1402

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

545/600/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   51/300/000   

 24 ماه   28/500/000

36 ماه   21/100/000

48 ماه   17/400/000

60 ماه   15/300/000

قیمت نقد

1/091/200/000

بالا