آریزو 6 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6 پرو

 مدل 1402

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

621/200/000

اقساط

12 تا 60 ماه

ماهیانه

 12 ماه   - 58/400/000

 24 ماه   -32/500/000

36 ماه   -24/000/000

 48 ماه   -19/900/000

60 ماه   -17/500/000

قیمت نقد

1/242/000/000

بالا