آریزو 6 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6 پرو

 مدل 1403

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

627/600/000

اقساط

12 تا 60 ماه

ماهیانه

 12 ماه   - 59/043/000

 24 ماه   -32/870/000

36 ماه   -24/295/000

 48 ماه   -20/116/000

60 ماه   -17/693/000

قیمت نقد

1/255/200/000

بالا