شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 22 پرو

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

256/720/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   35/304/132   

 24 ماه   19/224/773

36 ماه   13/921/564

48 ماه   11/311/725

36 ماه   9/778/501

قیمت نقد

641/800/000

بالا