شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 22 پرو

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

273/760/000

اقساط

12 تا 60ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   37/647/472   

 24 ماه   20/500/833

36 ماه   14/845/620

48 ماه   12/062/550

60 ماه   10/427/557

قیمت نقد

684/400/000

بالا