ایکس 33 کراس

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس33 کراس

 مدل 1403

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

 

MT 716/500/000

CVT  906/200/000

X33 Cross MT 

اقساط

12 تا 36 ماه

 

 

 12 ماه  38/059/000

24 ماه  21/188/000

36 ماه  15/661/000 

48 ماه  12/967/000

60 ماه  11/405/000 

 

X33 Cross CVT

اقساط

12 تا 36 ماه

 

12 ماه  42/626/000

24 ماه  23/731/000

36 ماه  17/540/000 

48 ماه  14/523/000 

60 ماه  12/774/000 

قیمت نقد

 MT 809/100/000

CVT 906/200/000

بالا