شرایط فروش ایکس 55 پرو

مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 55 پرو

 مدل 1400

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

 

 397/200/000

 405/448/000

X55 Pro IE 

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

 12 ماه  54/622/940

24 ماه  29/744/780

36 ماه  21/539/597

48 ماه  17/501/625

60 ماه  15/129/404

 X55 Pro IE SPORT

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

12 ماه  55/757/205

24 ماه  30/362/441

36 ماه  21/986/875

48 ماه  17/865/052

60 ماه  15/443/572 

 

قیمت نقد

993/000/000

1/013/620/000

بالا