شرایط فروش ایکس 55 پرو

ایکس 55 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 55 پرو

 مدل 1400

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

 

 466/530/000

  476/840/000

X55 Pro Excellent 

اقساط

12 تا 60 ماه

 

(هر 3 ماه یکبار)

 12 ماه  42/771/467

24 ماه  23/291/091

36 ماه  16/866/177 

 

48 ماه  13/704/319

60 ماه  11/846/796

 X55 Pro Excellent Sport

اقساط

12 تا 60 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

12 ماه  43/716/688

24 ماه  23/805/809

36 ماه  17/238/908 

 

48 ماه  14/007/175

60 ماه  12/108/602

قیمت نقد

933/000/000

953/680/000

بالا