شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو مکس IE

  

65 %

پیش پرداخت

(تومان)

1/679/860/000

اقساط

12 تا 60 ماه

  12 ماه   -85/000/000

 24 ماه  -47/300/000

36 ماه   -35/000/000

48 ماه   -29/000/000

60 ماه   -25/000/000

قیمت نقد

2/584/400/000

بالا