شرایط فروش مدیران خودرو فونیکس FX

 مدل 1402

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

692/160/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   97/600/000   

 24 ماه   54/300/000

36 ماه   40/190/000

48 ماه   33/200/000

60 ماه   29/200/000

قیمت نقد

1/730/400/000

بالا