مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 مدل 1403

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

757/400/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   -   71/254/000

 24 ماه   -39/668/000

36 ماه   -29/319/000

48 ماه   -24/276/000

60 ماه   -21/352/000

قیمت نقد

1/514/800/000

بالا