شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

628/360/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   58/080/064   

 24 ماه   31/837/286

36 ماه   23/190/324

48 ماه   18/941/126

60 ماه   16/449/733

قیمت نقد

1/256/720/000

بالا